Pozvánka na Valné zhromaždenie 2017

P O Z V Á N K A

v zmysle zákona výbor zvoláva riadne Valné zhromaždenie  Urbárskej spoločnosti pozem. spol. Pochabany, ktoré sa bude konať dňa:

26.03.201713.30 h

v Kultúrnom dome Pochabany.

PROGRAM:

 1. Schválenie programu, zoznamu členov o hlasovaní a zapisovateľa
 2. Voľba členov návrhovej komisie
 3. Kontrola splnenia uznesenia z posledného valného zhromaždenia
 4. Prejednanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016  a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
 5. Finančná a pokladničná správa za rok 2016
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver a ukončenie valného zhromaždenia

V prípade zdravotných a iných vážnych dôvodov, pre ktoré nie ste schopný valného zhromaždenia sa zúčastniť, môžete v zmysle stanov splnomocniť svojho zástupcu, ktorý bude konať vo Vašom mene. Splnomocnenie sa predloží pri prezentácii. Pozvánka je uverejnená aj na webovej stránke www.urbpo.eu spolu s ďalšími informáciami. Pre urýchlenie výplaty podielov je potrebné, ak máte zriadený bežný účet v banke, si priniesť jeho číslo v tvare IBAN na Valné zhromaždenie. V prípade nejasností volajte na číslo: 0948 210 223.

Pozvánku so splnomocnením si môžte stiahnuť tu: Urbárska spoločnosť – Pozvánka 2017

Oznámenia

 1. Na poslednom zasadnutí výboru pozemkového spoločenstva bolo prijaté uznesenie, že podiely na zisku sa budú vyplácať predovšetkým na bežný účet podielnika. Tí, ktorí účet majú zriadený, prosíme o doručenie čísla bankového účtu v tvare IBAN (na valné zhromaždenie, resp. zaslať emailom). Ostatní oznámia, akou formou im majú byť podiely vyplácané. Je to z dôvodu, že pri zasielaní poštou sa stáva, že neprevzaté sa vracajú naspäť do pokladne pozemkového spoločenstva, resp. pri výplate v hotovosti nebývajú zastihnutý doma.
 2. Výbor pozemkového spoločenstva upozorňuje podielnikov na plnenie povinností vyplývajúce zo zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Napriek upozorneniam na minulých valných zhromaždeniach si tieto povinnosti nesplnila pomerne veľká časť podielnikov, ktorí podiely zdedili, resp. im boli darované. Je nevyhnutné, aby si túto povinnosť bezpodmienečne splnili najneskôr na nasledujúcom valnom zhromaždení 20.3.2016.

Podľa § 9 ods. 3 nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Podľa § 18 Spoločenstvo vedie zoznam. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu. Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.
Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, je povinný
a) umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu,
b) vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu.

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2016

P O Z V Á N K A

v zmysle zákona výbor zvoláva riadne Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti pozem. spol. Pochabany, ktoré sa bude konať dňa:

20.03.2016 o 13.30 h

v Kultúrnom dome Pochabany.

PROGRAM:

 1. Schválenie programu, zoznamu členov o hlasovaní a zapisovateľa
 2. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie
 3. Kontrola splnenia uznesenia z posledného valného zhromaždenia
 4. Prejednanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
 5. Finančná a pokladničná správa za rok 2015
 6. Správa dozornej rady
 7. Doplňovacie voľby členov výboru
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver a ukončenie valného zhromaždenia

V prípade zdravotných a iných vážnych dôvodov, pre ktoré nie ste schopný valného zhromaždenia sa zúčastniť, môžete v zmysle stanov splnomocniť svojho zástupcu, ktorý bude konať vo Vašom mene. Splnomocnenie sa predloží pri prezentácii.

Pozvánku so splnomocnením si môžte stiahnuť tu: Urbárska spoločnosť – Pozvánka 2016

Oficiálna stránka pozemkového spoločenstva